Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zwemschool Druppel Door het tekenen van het inschrijfformulier accepteert u tevens de Algemene Voorwaarden van zwemschool Druppel. Deze is in te zien op onze website www.zwemschooldruppel.nl/algemenevoorwaarden.

Inschrijving is altijd schriftelijk en voor één jaar of tot aan het behalen van het diploma. Indien dit per e-mail gebeurt, dient u de bevestiging uit te printen en mee te nemen naar de eerste zwemles samen met een pasfoto van uw kind. De inschrijfkosten dienen op de eerste zwemles voldaan te worden samen met het zwemles geld. Indien u deelneemt aan de turbolessen geldt een diplomagarantie voor een periode van maximaal 6 maanden. De garantie komt te vervallen indien u meer dan 4 lessen verzuimt m.u.v. langdurig ziekte verzuim.

Langdurig ziekte verzuim dient per email of sms te worden gemeld en in dat geval zijn de eerste twee lessen zijn voor eigen rekening. Indien het ziekteverzuim langer dan twee weken duurt, kan er een afspraak worden gemaakt voor het inhalen van de lessen op vertoon van een doktersverklaring. Indien er lessen uitvallen van onze zijde dan worden die verrekend met de eerstvolgende betaling. Wij zijn op alle Christelijke feestdagen gesloten en deze worden niet in rekening gebracht.

De betaling dient voor aanvang van de zwemlessen te worden voldaan. Betalingen kunnen aan de balie per pin transactie of per kas transactie worden voldaan. Het is mogelijk om het lesgeld van de turbolessen in twee termijnen te voldoen waarvan de tweede termijn na vier weken moet worden voldaan. De actuele tarieven zijn vermeld op de website van zwemschool De Druppel (www.zwemschooldruppel.nl ). Alle zwemtarieven zijn exclusief inschrijf- en afzwemkosten.(€25)

Opzegging van zwemlessen dient schriftelijk met inachtneming van één maand opzegtermijn te geschieden. Er is in geen geval sprake van enige restitutie door het te laat opzeggen. Wanneer en indien geen betaling wordt ontvangen is zwemschool Druppel gemachtigd om een incassobureau in te schakelen. Eventuele incassokosten zullen in rekening worden gebracht.

Zwemschool Druppel is niet aansprakelijk voor: a. het zoekraken, verwisselen, beschadigen of voor diefstal van eigendommen van bezoekers. b. voor schade materieel of immaterieel zulks in de ruimste zin des woord of ongevallen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit het gebruik of het betreden van het zwembad.

Zwemschool Druppel is gemachtigd de tijden van de zwemles te wijzigen.

Zwemschool Druppel diplomeert volgens de normen van de NRZ-NPZ Zwem ABC. Voor het afzwemmen zullen leerlingen geselecteerd worden voor het proefzwemmen op basis van hun niveau. Tijdens het proefzwemmen wordt beoordeeld of de leerling voldoet aan de normen voor het diploma. Indien een leerling voldoet aan alle gestelde normen mag het daadwerkelijk afzwemmen. De beoordeling vindt dus tijdens het proefzwemmen plaats.

Klachten kunt u schriftelijk melden aan zwemschool Druppel.