Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Deze door Zwemschool Druppel opgestelde algemene voorwaarden zijn van toepassing op Zwemschool Druppel.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Zwemschool Druppel en de ouders van een kind, nader te noemen u, gesloten overeenkomsten.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien door Zwemschool Druppel uitdrukkelijk en ondubbelzinnig aanvaard.
 4. Eerder gedateerde algemene voorwaarden worden vervangen door dit exemplaar.
 5. De algemene voorwaarden zijn nader te raadplegen op de website: https://zwemschooldruppel.nl/algemene-voorwaarden/

Activiteiten

 1. Het geven van zwemles aan kinderen met als doel het behalen van het zwemdiploma zoals deze wordt uitgegeven door de Nationale Raad Zwemveiligheid organisatie.

Inschrijven

 1. Inschrijving kan schriftelijk en online geschieden. Online inschrijvingen kunnen via het inschrijfformulier op de website: https://zwemschooldruppel.nl/inschrijven/
 2. De inschrijfkosten bedragen 25 euro.
 3. Kinderen vanaf 4.5 jaar kunnen worden ingeschreven. Is er een wachtlijst op het moment, dan wordt u telefonisch of per mail op de hoogte gebracht zodra er plek is.

Inschrijfkosten retourbeleid

 1. Inschrijfkosten Retourbeleid: Indien u de inschrijving wenst te annuleren, dient u dit minimaal 4 weken voor de proefles per e-mail (info@zwemschooldruppel.nl) aan ons door te geven. Na ontvangst van uw annuleringsverzoek worden de inschrijfkosten geretourneerd. Bij annuleringen binnen 4 weken voor de proefles worden de inschrijfkosten niet geretourneerd.
 2. Let op: De inschrijfkosten zijn inclusief de proefles en worden niet geretourneerd. Indien u besluit na de proefles niet verder te gaan met onze lessen dan dient u dit te melden bij de kassa.

Turbo

 1. De kosten voor turbozwemmen zijn éénmalig. U krijgt daarbij een diplomagarantie voor een periode van minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden. (Geldt voor de diploma’s A) B of C maximaal 2 maanden
 1. Bij het missen van maximaal 4 lessen komt de bovengenoemde garantie te vervallen. Dit is met uitzondering van langdurige afwezigheid door ziekte.
 2. De kosten zijn exclusief administratiekosten
 3. De kosten zijn exclusief kosten voor het afzwemmen. Deze zijn bij het afzwemmen voor iedere diploma verschuldigd.

Reguliere lessen

 1. Reguliere lessen duren 45 minuten per les. Deze kosten 14,50 euro per les.

Zomercursus
1. De kosten voor turbozwemmen in de zomervakantie zijn éénmalig. U krijgt daarbij een diploma garantie voor een periode van maximaal 2 weken.
2. Voor de weekcursus wordt per week betaalt en als de kinderen niet klaar zijn voor de afzwemmen kunnen ze extra nodigde dagen zwemmen en ouders betalen per dag los.

Verzuim

 1. Alle zwemlessen dienen 24 uur van tevoren te worden afgemeld per mail (afmeldingen@zwemschooldruppel.nl). U krijgt een bevestiging van deze afmelding. Deze bevestiging is tevens het afmeldingsbewijs.
 2. Indien de zwemlessen tijdig zijn afgemeld, is er een mogelijkheid deze lessen in te halen. Van deze mogelijkheid mag u 4 keer per jaar gebruik maken.
 3. Indien de lessen niet 24 uur van tevoren zijn afgemeld, vervallen deze lessen.
 4. Lessen die vanwege incidentele ziekte of afwezigheid om andere redenen worden gemist, kunnen in overleg worden ingehaald.
 5. Indien er sprake is van langdurige afwezigheid door ziekte (langer dan 2 weken), dient u een doktersverklaring te overleggen. In dergelijke gevallen kan er een regeling worden getroffen.
 6. Indien er lessen uitvallen vanuit Zwemschool Druppel, kunnen deze lessen worden ingehaald.
 7. Zwemschool Druppel is gemachtigd om de tijden van de zwemlessen te wijzigen.

Betalingen

 1. Betalingen dienen voor aanvang van de zwemles te worden voldaan. Dit kan contact of met pin op de locaties.
 2. Betalingen van turbozwemmen kunnen in twee termijnen worden voldaan. Het tweede termijn dient uiterlijk binnen 7 weken na aanvang van de lessen worden gedaan. 
 3. De actuele tarieven vindt u op de website: https://zwemschooldruppel.nl/tarieven/
 4. Alle zwemtarieven op de website zijn exclusief inschrijf- en afzwemkosten.
 5. Tariefwijzigingen: Conform de contractuele afspraken met onze zwembaden leverancier zijn wij gerechtigd de tarieven jaarlijks per 1 januari te verhogen. Het tarievenbesluit zwembaden van de gemeente Amsterdam is hierin leidend voor het verenigingstarief. Voor alle andere tarieven wordt jaarlijks een index toegepast, welke medio oktober/november wordt gecommuniceerd. Wij behouden ons het recht voor om onze tarieven dienovereenkomstig aan te passen.
 6. Indien er geen (tijdige) betaling is ontvangen door Zwemschool Druppel, is Zwemschool Druppel gemachtigd om een incassobureau in te schakelen. Incassokosten worden bij u in rekening gebracht.
 7. Uitsluiting van deelname aan de zwemles kan tevens plaatsvinden indien (herhaaldelijk) blijkt dat betalingen niet op afgesproken datum op de rekening van Zwemschool Druppel zijn bijgeschreven.

Opzegging en restitutie

 1. Opzegging van de zwemlessen dient ten allen tijden schriftelijk of per e-mail te gebeuren.
 2. Opzegging dient minimaal 1 zwemperiode voor het einde van de vervaldatum te geschieden.
 3. Er vindt nimmer restitutie van gelden plaats.

Verlenging

 1. Het lidmaatschap wordt tot wederopzegging ieder kwartaal verlengd.

Aansprakelijkheid

 1. Indien er door overmacht (bijv. bij ziekte, brand of schade aan gebouwen) geen lessen kunnen worden gegeven op (één van) de leslocaties, kan Zwemschool Druppel daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 2. De totale aansprakelijkheid van Zwemschool Druppel door toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van deze overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door Zwemschool Druppel verzekerde bedrag.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Zwemschool Druppel voor enige andere vorm van schade is uitgesloten. Hieronder dient ook te worden verstaan: A. Het zoekraken, verwisselen, beschadigen of voor diefstal van eigendommen van bezoekers. B. Materiële en immateriële schade die op enigerlei wijze voortvloeien uit het gebruik of het betreden van het zwembad.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen, na het ontstaan daarvan per aangetekend schrijven bij Zwemschool Druppel meldt.

Zwemnormen en veiligheid

 1. Zwemschool Druppel diplomeert volgens de normen van de NRZ-Zwem ABC.
 2. Voor het afzwemmen zullen leerlingen geselecteerd worden voor het proefzwemmen op basis van hun niveau. Tijdens het proefzwemmen worden beoordeeld of de leerling voldoet aan de normen voor het diploma. Indien de leerling voldoet aan alle gestelde normen dan mag er worden afgezwommen.
 3. Zwemschool Druppel spant zich in om alle lessen met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voor te bereiden en te geven.
 4. Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen bij inschrijving te worden vermeld. Alleen dan kan de zweminstructeur/-ice bij het lesgeven rekening houden met deze zaken. Zwemschool Druppel is dan ook nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door niet gemelde risico’s.

Klachten en geschillen

 1. Klachten kunt u schriftelijk melden aan Zwemschool Druppel (adres: Ouderkerkerlaan 10, 1112 BE Diemen-Zuid). Deze klachten kunnen tevens per email worden gemeld (e-mailadres: Info@zwemschooldruppel.nl)
 2. Alle geschillen tussen Zwemschool Druppel en u vallen onder het Nederlands recht
 3. Alle geschillen tussen Zwemschool Druppel en u worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar gebruiker gevestigd is.

Privacybescherming

 1. Persoonsgegevens worden door Zwemschool Druppel alleen gebruikt voor de eigen administratie.

Slotbepalingen

 1. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft u aan deze voorwaarden te hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaard.
 2. Bij het niet nakomen van de algemene voorwaarden van Zwemschool Druppel, zijn wij gemachtigd om per direct de zwemles te beëindigen.
Hulp nodig?